เคยคิดมั้ย ??? ถ้าเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานๆ อาจขาดรายได้ รับเงินชดเชยรายได้

เคยคิดมั้ย ??? ถ้าเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานๆ อาจขาดรายได้ รับเงินชดเชยรายได้

News
เคยคิดมั้ย ??? ถ้าเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานๆ อาจขาดรายได้ รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด วันละ 8,000 บาท นานสูงสุด 500 วัน* เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 5 โรค** หรือพักรักษาตัวในห้องไอซียู รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด วันละ 4,000 บาท นานสูงสุด 1,500 วัน* เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) จากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ รวมถึงผู้ป่วยในที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) รับเงินก้อนกรณีผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดซับซ้อน (กรณีใดกรณีหนึ่ง) สูงสุด 80,000 บาทต่อครั้ง เหนือยิ่งกว่า ให้ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต
Read More
ครม.อนุมัติ สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายไปตั้งแต่ 1 มกราคม 2560

ครม.อนุมัติ สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายไปตั้งแต่ 1 มกราคม 2560

News
กำหนดให้ยกเว้นเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามข้อ 2 (61) วรรคหนึ่ง และ (94) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
Read More